امسال بعلت کرونا، استاد آقاجانی همایش حضوری در تهران برگزار نمی کنند!

کلاس های نکته و تست شیمی کنکور 99 | مهندس آقاجانی | برگزار کننده: مدرسه آنلاین تام لند

 

تاریخ جلسات :

  1. سه شنبه ۲۳ اردیبهشت > برگزار شد

  2. سه شنبه ۳۰ اردیبهشت > برگزار شد

  3. سه شنبه ۶ خرداد > برگزار شد

  4. سه شنبه ۱۳ خرداد > برگزار شد

  5. سه شنبه ۲۰ خرداد > برگزار شد

  6. سه شنبه ۲۷ خرداد > برگزار شد

  7. سه شنبه ۳ تیر > برگزار شد

  8. سه شنبه ۱۰ تیر > برگزار شد