یک آموزش اصولی مشتمل بر 5 مرحله است :

ادراک

تثبیت

تسلط

ارزیابی

جمع بندی

 

 

تلاش ما همواره بر این بوده است که با در اختیار گذاشتن ابزار مناسب که همان محتوای با کیفیت و فکر شده می باشد، در هر یک از این مراحل، راه موفقیت در مهم ترین درس کنکور را برای دانش آموزان پرتلاش و با هدف هموار سازیم.

1.در مرحله ادراک >

2. در مرحله تثبیت >

3. در مرحله تسلط >

4. در مرحله ارزیابی >

5. در مرحله جمع بندی >

بـرای ممتـاز شدن بایـد آمـوزش ممتـاز دیـد