38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 1 | قلم چی

4.83 12 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 1 تا 16 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحه 4 (برای مشاهده رایگان…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 2 | قلم چی

5.00 7 رای
80,000 تومان 50,000 تومان

آزمون 3 آبان 98 – رشته ریاضی دانلود pdf تست های آزمون (تعداد تست: 10) (پس از مشاهده کامل آموزش…

80,000 تومان 50,000 تومان
17%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 3 | قلم چی

5.00 5 رای
60,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 28 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 28 تا 32 بازها…
60,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 4 | قلم چی

5.00 7 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 37 تا 44 کتاب درسی شیمی دوازدهم + مبحث عدد اکسایش عدد…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 5 | قلم چی

5.00 2 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 44 تا 50 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های گالوانی نیم سلول…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 6 | قلم چی

5.00 6 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 50 تا 56 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های سوختی سلول های…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 7 | قلم چی

5.00 1 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 56 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم خوردگی خوردگی آهن | ویدئو…
80,000 تومان 50,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 8 | قلم چی

5.00 8 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 65 تا 77 کتاب درسی شیمی دوازدهم مواد کووالانسی و مواد مولکولی…
80,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 9 | قلم چی

4.80 5 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 77 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی و جامدهای فلزی…
80,000 تومان

بیمه نامه اول فصل 4 شیمی دوازدهم

5.00 1 رای
80,000 تومان
مطابق با : صفحات 89 تا 100 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 2…
80,000 تومان

بیمه نامه دوم فصل 4 شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
مطابق با : صفحات 101 تا 108 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 3 ساعت…
100,000 تومان
29%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 1 | گـزینـه دو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: . بد نیست بدانیم: عناوین: بیمه نامه1400 - خط به خط تا آخر خط - شیمی…
70,000 تومان 50,000 تومان
29%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 2 | گزینـه دو

5.00 1 رای
70,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 13 تا 24 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 13 تا 16 اسید…
70,000 تومان 50,000 تومان
29%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 3 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 24 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 24 تا 28 مسائل…
70,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 4 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 37 تا 44 کتاب درسی شیمی دوازدهم + مبحث عدد اکسایش عدد…
80,000 تومان 50,000 تومان
33%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 5 | گزینه دو

4.67 3 رای
150,000 تومان 100,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 44 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های گالوانی نیم سلول…
150,000 تومان 100,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 6 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 65 تا 77 کتاب درسی شیمی دوازدهم مواد کووالانسی و مواد مولکولی…
80,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 7 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 77 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی و جامدهای فلزی…
80,000 تومان

بیمه نامه اول فصل 4 شیمی دوازدهم

5.00 1 رای
80,000 تومان
مطابق با : صفحات 89 تا 100 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 2…
80,000 تومان

بیمه نامه دوم فصل 4 شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
مطابق با : صفحات 101 تا 108 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 3 ساعت…
100,000 تومان
17%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 1 | گـاج

5.00 1 رای
60,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: . بد نیست بدانیم: عناوین: بیمه نامه1400 - خط به خط تا آخر خط - شیمی…
60,000 تومان 50,000 تومان
17%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 2 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 12 تا 24 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 12 و 13 پاک…
60,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 3 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 24 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 24 تا 28 مسائل…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 4 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 37 تا 44 کتاب درسی شیمی دوازدهم + مبحث عدد اکسایش عدد…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 5 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 44 تا 50 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های گالوانی نیم سلول…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 6 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 50 تا 58 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های سوختی سلول های…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 7 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 58 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم خوردگی حفاظت کاتدی | آهن…
80,000 تومان 50,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 10 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 81 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای فلزی جامدهای فلزی |…
60,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 8 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 65 تا 77 کتاب درسی شیمی دوازدهم مواد کووالانسی و مواد مولکولی…
60,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 9 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 73 تا 81 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی رفتار مولکول ها…
60,000 تومان

بیمه نامه اول فصل 4 شیمی دوازدهم

5.00 1 رای
80,000 تومان
مطابق با : صفحات 89 تا 100 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 2…
80,000 تومان

بیمه نامه دوم فصل 4 شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
مطابق با : صفحات 101 تا 108 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 3 ساعت…
100,000 تومان

بیمه نامه؛ محتوای ویدئویی تدریس شیمی دوازدهم است.

شامل: آموزش کامل – بررسی خط به خط کتاب درسی – تحلیل همه تست های کنکورهای سراسری – و تحلیل تست های تالیفی آزمون معادل سال گذشته موسسات مختلف (که برحسب اینکه در کدام آزمون آزمایشی شرکت می کنید، تحلیل تست های همان آزمون را دریافت می کنید.)

همه موارد فوق به صورت ویدئویی است.

پیشروی بیمه نامه ها براساس آزمون های آزمایشی است تا دانش آموزان بتوانند علاوه بر دریافت یک آموزش جامع، در صورتی که در آزمون آزمایشی موسسات شرکت می کنند، به نتایج درخشان در آزمون های خود دست پیدا کنند.

در صورتی که در هیچ آزمون آزمایشی ای شرکت نمی کنید، هم چنان می توانید از این آموزش کامل بهره مند شوید. در این شرایط توصیه می کنیم طبق یک برنامه آموزشی پیشروی داشته باشید و در جمعه هر آزمون، سوالات شیمی آزمون را از کانال تلگرام خانه شیمی ایران دریافت کنید و اطلاعات خود را محک بزنید.

ردیفتاریخ آزمونصفحات شیمی دوازدهمسوال (رشته ریاضی)پاسخسوال (رشته تجربی)پاسخ
118 مهر 991 - 16
22 آبان 991 - 28
316 آبان 9928 - 36
430 آبان 9937 - 44
514 آذر 991 - 50
628 آذر 9944 - 56
726 دی 991 - 64 (نیمسال اول)
810 بهمن 99--
924 بهمن 9965 - 77
108 اسفند 9977 - 94
1122 اسفند 9965 - 100
127 فروردین 00--
1320 فروردین 001 - 64 (نیمسال اول)
143 اردیبهشت 00101 - 108
1517 اردیبهشت 00109 - 116
1624 اردیبهشت 0065 - 121 (نیمسال دوم)
ردیفتاریخ آزمونصفحات شیمی دوازدهمسوال (رشته ریاضی)پاسخسوال (رشته تجربی)پاسخ
118 مهر 991 - 12
22 آبان 991 - 24
316 آبان 9912 - 36
430 آبان 991 - 44
514 آذر 9937 - 50
628 آذر 9944 - 58
726 دی 991 - 64 (نیمسال اول)
810 بهمن 99--
924 بهمن 9965 - 73
108 اسفند 9973 - 81
1122 اسفند 9965 - 88
127 فروردین 00--
1320 فروردین 001 - 64 (نیمسال اول)
143 اردیبهشت 0081 - 100
1517 اردیبهشت 0094 - 121
1631 اردیبهشت 0065 - 121 (نیمسال دوم)
ردیفتاریخ آزمونصفحات شیمی دوازدهمسوال (رشته ریاضی)پاسخسوال (رشته تجربی)پاسخ
125 مهر 991 - 13
216 آبان 991 - 24
37 آذر 9913 - 36
428 آذر 9924 - 44
526 دی 991 - 64 (نیمسال اول)
617 بهمن 9944 - 77
71 اسفند 9965 - 88
822 اسفند 9977 - 108
920 فروردین 00--
103 اردیبهشت 001 - 64 (نیمسال اول)
1124 اردیبهشت 0065 - 121 (نیمسال دوم)
1231 اردیبهشت 001 - 121 (کل کتاب)
ردیفتاریخ آزمونصفحات شیمی دوازدهمسوال (رشته ریاضی)پاسخسوال (رشته تجربی)پاسخ
125 مهر 991 - 20
223 آبان 991 - 36
37 آذر 991 - 44
428 آذر 991 - 54
519 دی 991 - 64 (نیمسال اول)
610 بهمن 9965 - 88
71 اسفند 9965 - 103
815 اسفند 9965 - 121 (نیمسال دوم)