0
0
logo

 

یک آموزش اصولی مشتمل بر 5 مرحله است :

ادراک

تثبیت

تسلط

ارزیابی

جمع بندی

 

 

تلاش ما همواره بر این بوده است که با در اختیار گذاشتن ابزار مناسب که همان محتوای با کیفیت و فکر شده می باشد، در هر یک از این مراحل، راه موفقیت در مهم ترین درس کنکور را برای دانش آموزان پرتلاش و با هدف هموار سازیم.

1.در مرحله ادراک > آموزش های صفر تا صد + کتاب کلاس + فصل نامه (نظام جدید) + جزوات مبحثی (نظام جدید)

2. در مرحله تثبیت > تیپ تست

3. در مرحله تسلط > بیمه نامه (برای شیمی پیش دانشگاهی) + گنجینه نکات (برای شیمی پایه) + کارگاه های تست و نکته

4. در مرحله ارزیابی > 35 دقیقه (برای شیمی پایه) + کارگاه های تست و نکته + شرکت در آزمون های آزمایشی

5. در مرحله جمع بندی > همایش های جمع بندی + همه ساختارهای شیمی کنکور

بـرای ممتـاز شدن بایـد آمـوزش ممتـاز دیـد