• پلیر شماره 1:

 

  • پلیر شماره 2:
شماره تستموضوع
تست 1ایزوتوپ ها | تئوری
تست 2جرم اتمی میانگین
تست 3ایزوتوپ ها | تئوری
تست 4جدول تناوبی، آرایش الکترونی
تست 5مدل های اتمی | تئوری
تست 6آرایش الکترونی
تست 7هواکره | تئوری
تست 8استوکیومتری دو ماده
تست 9ساختار لوویس
تست 10ساختار لوویس
تست 11استوکیومتری دو ماده
تست 12روابط گازها
تست 13مفاهیم محلول ها | تئوری
تست 14مسائل غلظت
تست 15انحلال پذیری
تست 16مسائل غلظت
تست 17مسائل غلظت
تست 18مسائل غلظت
تست 19انحلال یونی
تست 20فصل 3 دهم | تئوری
تست 21فصل 1 یازدهم
تست 22فصل 1 یازدهم | تئوری
تست 23فصل 1 یازدهم | فرمول ها
تست 24درصد خلوص و بازده درصدی
تست 25درصد خلوص
تست 26ظرفیت گرمایی
تست 27قانون هس
تست 28سینتیک
تست 29سینتیک
تست 30فصل 2 یازدهم | تئوری
تست 31پلیمرهای افزایشی
تست 32استرها
تست 33پلیمرهای افزایشی
تست 34استرها
تست 35مسائل پلیمرها

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید