بیمه نامه | شماره 4 |

5.00 7 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 37 تا 44 کتاب درسی شیمی دوازدهم + مبحث عدد اکسایش عدد اکسایش مفهوم الکترونگاتیوی |…
80,000 تومان

بیمه نامه | شماره 6 |

5.00 6 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 50 تا 56 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های سوختی سلول های سوختی | سلول های…
80,000 تومان