بیمه نامه | شماره 4 |

5.00 7 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 37 تا 44 کتاب درسی شیمی دوازدهم + مبحث عدد اکسایش عدد اکسایش مفهوم الکترونگاتیوی |…
80,000 تومان

بیمه نامه | شماره 5 |

5.00 2 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 44 تا 50 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های گالوانی نیم سلول | سلول گالوانی |…
80,000 تومان

بیمه نامه | شماره 6 |

5.00 6 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 50 تا 56 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های سوختی سلول های سوختی | سلول های…
80,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 7 |

5.00 1 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 56 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم خوردگی خوردگی آهن | ویدئو مدت زمان این ویدئو:…
80,000 تومان