بیمه نامه 1400 | شماره 1 | گـزینـه دو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: . بد نیست بدانیم: عناوین: بیمه نامه1400 - خط به خط تا آخر خط - شیمی…
70,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 2 | گزینـه دو

5.00 1 رای
70,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 13 تا 24 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 13 تا 16 اسید…
70,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 3 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 24 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 24 تا 28 مسائل…
70,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 4 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 37 تا 44 کتاب درسی شیمی دوازدهم + مبحث عدد اکسایش عدد…
80,000 تومان