10%
تخفیف

کتاب شیمی جامع خیلی سبز (دو جلدی) (جلد اول – درسنامه و تست)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی جامع خیلی سبز نام فصلتعداد تست فصل 1 (فصل 1 دهم)245…
179,100 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی جامع خیلی سبز (دو جلدی) (جلد دوم – پاسخ)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی جامع خیلی سبز نام فصلتعداد تست فصل 1 (فصل 1 دهم)245…
131,400 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی دهم مبتکران (تک جلدی)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی دهم مبتکران (تک جلدی) نام فصلتعداد تست فصل 1351 تست فصل…
216,000 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی دهم مبتکران (دو جلدی) (جلد اول)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی دهم مبتکران (دو جلدی) (جلد اول) نام فصلتعداد تست فصل 1617…
113,400 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی دهم مبتکران (دو جلدی) (جلد دوم)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی دهم مبتکران (دو جلدی) (جلد دوم) نام فصلتعداد تست فصل 2654…
202,500 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی دوازدهم مبتکران (دوجلدی) (جلد اول)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی دوازدهم مبتکران (جلد اول) نام فصلتعداد تست فصل 1660 تست فصل…
225,000 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی دوازدهم مبتکران (دوجلدی) (جلد دوم)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی دوازدهم مبتکران (جلد دوم) نام فصلتعداد تست فصل 3404 تست فصل…
154,800 تومان
10%
تخفیف

کتاب شیمی یازدهم مبتکران (تک جلدی)

تعداد تست در هر فصل | نام کتاب: شیمی یازدهم مبتکران (تک جلدی) نام فصلتعداد تست فصل 1420 تست فصل…
234,000 تومان