بسته ویدئویی “پلیمرها” (دانلودی)

5.00 4 رای
200,000 تومان
پس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی به…
200,000 تومان

بسته ویدئویی “سینتیک” (دانلودی)

5.00 5 رای
250,000 تومان
نمونه تدریسپس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی…
250,000 تومان

بسته ویدئویی “شیمی آلی ترکیبی”

4.96 26 رای
300,000 تومان
نمونه تدریس پس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت…
300,000 تومان

بسته ویدئویی “مسائل استوکیومتری” (دانلودی)

4.88 8 رای
250,000 تومان

⭕️ تعداد تست های جزوه : ۱۰۱ تست (شامل تست های کنکورهای ۸۵ تا ۹۸) (رشته های ریاضی و تجربی) (داخل و خارج کشور)

⭕️ تعداد تست های بررسی شده توسط استاد : ۷۶

250,000 تومان

فصل نامه | شیمی یازدهم | فصل 1

5.00 1 رای
150,000 تومان
پس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی به…
150,000 تومان

فصل نامه | شیمی یازدهم | فصل 2

5.00 2 رای
150,000 تومان
پس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی به…
150,000 تومان

فصل نامه | شیمی یازدهم | فصل 3

5.00 5 رای
150,000 تومان
پس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی به…
150,000 تومان