.

کارگاه های تست و نکته کنکور 98 | مهندس آقاجانی | برگزار کننده: خانه شیمی ایران

تاریخ برگزاری : 27 مهر 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

وضعیت : برگزار شد

تاریخ برگزاری : 25 آبان 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

وضعیت : برگزار شد

تاریخ برگزاری : 28 دی 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه تربیت مدرس

وضعیت : برگزار شد

تاریخ برگزاری : 26 بهمن 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

وضعیت : برگزار شد

تاریخ برگزاری : 6 اسفند 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

وضعیت : برگزار شد

تاریخ برگزاری : 21 اردیبهشت 98

ساعت : 14 تا 20

محل برگزاری : دانشگاه شریف

وضعیت : برگزار شد

تاریخ برگزاری : 6 خرداد 98

ساعت : 9 تا 15

محل برگزاری : دانشگاه شریف

وضعیت : برگزار شد

همایش جامع شیمی کنکور 98 | مهندس آقاجانی | دانشگاه شهید بهشتی | برگزارکننده: خانه شیمی ایران