همایش شیمی 2 | مهندس آقاجانی | 24 فروردین 97 | دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده اقتصاد | برگزار کننده: خانه شیمی ایران

همایش جامع شیمی کنکور | مهندس آقاجانی | مشهد | 12 و 13 خرداد 97 | برگزار کننده: موسسه گامز

همایش جامع شیمی کنکور | مهندس آقاجانی | دانشگاه شهیدبهشتی – دانشکده علوم پزشکی | 26 خرداد 97 | برگزار کننده: خانه شیمی ایران