1/ چه مباحث مهمی! ترموشیمی – سینتیک …

2/ بعد از دیدن آموزش ها و مطالعه نکات، تحلیل تست های کنکورهای سراسری را انجام دهید.