1/ مبحث شیمی آلی را به صورت ترکیبی در همین فصل بررسی کرده ایم. مباحث گروه های عاملی، استرها، الکل ها، اسیدها، نفرات معروف شیمی آلی و … را از فصل های 2 و 3 شیمی یازدهم در همین جا بررسی کرده ایم، تا پس از آموزش مباحث شیمی آلی یکی پس از دیگری، تست های کنکور را هم تحلیل کنید تا در پایان، در شیمی آلی به تسلط کامل رسیده باشید.

2/ مباحث را به ترتیبِ ویدئو کتاب شگفت انگیز پیش ببرید. دسته بندی عنصرها، شعاع اتمی، واکنش پذیری، هیدروکربن ها و …

3/ بعد از پایان آموزش هر مبحث، تست های کنکور آن مبحث را تحلیل کنید.

4/ تحلیل تست های استوکیومتری را پس از پایان فصل 3 شیمی یازدهم خواهیم داشت.