• پاسخ اعلامی سازمان سنجش، گزینه 2 است. اما …

  • با توجه به اینکه با افزایش دما، تعادل به سمت راست جابه جا شده است، پس علامت Q در سمت چپ بوده و تعادل گرماگیر است. (رد گزینه های 1 و 4)

  • توجه: ظرف دربسته است –> حجم ثابت است! –> تعادل جابه جا نمی شود.