• پاسخ تست: گزینه 3 صحیح است. (متن کتاب درسی)

  • درباره ی گزینه 2: مصرف کلسیم صحیح است.